List/Grid

Tag Archives: 145/2010/TT-BTC

Thông tư số 145/2010/TT-BTC ngày 23/9/2010

Thông tư số 145/2010/TT-BTC ngày 23/9/2010

Thông tư số 145/2010/TT-BTC ngày 23/09/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2009/TT-BTC ngày 07/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn đặt hàng, quản lý tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình trực tuyến trên internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện giai đoạn 2008 – 2010.