List/Grid

Tag Archives: 1414/QĐ-BTP

Quyết định số 1414/QĐ-BTP ngày 07/08/2008

Quyết định số 1414/QĐ-BTP ngày 07/08/2008

Quyết định số 1414/QĐ-BTP ngày 07/08/2008 do Bộ Tư Pháp ban hành về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự.