List/Grid

Tag Archives: 13/2010/TT-BTC

Thông tư số 13/2010/TT-BTC ngày 26/01/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BTC ngày 26/01/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/01/2010hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi