List/Grid

Tag Archives: 13/2009/TT-BTTTT

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010

Thông tư 07/2010/TT-BTTTT ngày 2/03/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30/03/2009 về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009

Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT ngày 30/03/2009 của Bộ Thông tin & Truyền thông quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập.