List/Grid

Tag Archives: 13/2008/QH12

Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010

Thông tư số 150/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010

Thông tư số 150/2010/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 27/09/2010 hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.

Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010

Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010

Thông tư số 118/2010/TT-BTC ngày 10/08/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai.