List/Grid

Tag Archives: 125/2010/TT-BTC

Thông tư số 125/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 125/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010

Thông tư số 125/2010/TT-BTC ngày 24/08/2010 quy định chế độ chi tiêu và quyết toán đối với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2010.