List/Grid

Tag Archives: 125/2009/QĐ-TTg26/2010/TT-BTTTT

Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư số 26/2010/TT-BTTTT ngày 24/11/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy hoạch băng tần 2300 – 2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam”.