List/Grid

Tag Archives: 12/2010/TT-BTC

Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010

Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010

Thông tư số 12/2010/TT-BTC Bộ Tài chính ngày 20/01/2010 hướng dẫn việc xử lí tang vật vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lí tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính