List/Grid

Tag Archives: 11/1999/NĐ-CP

Nghị định số 73/2002/NĐ-CP

Nghị định số 73/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại vào danh mục I về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; danh mục 3 về hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo nghị định
số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của chính phủ

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999

Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03-03-1999 do Chính Phủ ban hành về Hàng hóa cấm lưu thông, Dịch vụ thương mại cấm thực hiện, Hàng hóa hạn chế kinh doanh, Dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện