List/Grid

Tag Archives: 110/2010/TT-BTC

Thông tư số 110/2010/TT-BTC ngày 30/07/2010

Thông tư số 110/2010/TT-BTC ngày 30/07/2010

Thông tư số 110/2010/TT-BTC ngày 30/07/2010 hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.