List/Grid

Tag Archives: 11

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009

Thông tư 26/2009/TT- BXD ngày 29/07/2009 sửa đổi, bổ sung điều 6,7,8,9,11,12,14 quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh trung tâm hội nghị quốc gia ban hành kèm theo quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/Qh11 ngày 17/6/2003

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/Qh11 ngày 17/6/2003

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/Qh11 ngày 17/6/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 10 tháng 5 năm 1997.