List/Grid

Tag Archives: 108 /2002/NĐ-CP

Nghị định số 108 /2002/NĐ-CP

Nghị định số 108 /2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 108 /2002/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2002 về việc bài bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ