List/Grid

Tag Archives: 10/2010/TT-BCT

Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công Thương về việc quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 – 2012.