List/Grid

Tag Archives: 10/2008/TT – BTP

Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008

Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008

Thông tư số 10/2008/TT-BTP ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.