List/Grid

Tag Archives: 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN

Thông tư số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 16/11/2008

Thông tư số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 16/11/2008

Thông tư số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 16/11/2008 của Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải – Bộ Công an – Bộ Tư pháp – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực giao thông đường bộ