List/Grid

Tag Archives: 09/2004/NĐ-CP

Nghị định số 09/2004/NĐ-CP ngày 02-01-2004

Nghị định số 09/2004/NĐ-CP ngày 02-01-2004

Nghị định số 09/2004/NĐ-CP ngày 02/01/2004 về việc mở rộng thị xà và thành lập phường thuộc thị xà Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xà thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh