List/Grid

Tag Archives: 08/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008

Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 07 năm 2008 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm.