List/Grid

Tag Archives: 07/2010/TT-BGDĐT

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010

Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành qui định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học.