List/Grid

Tag Archives: 07/2007/QĐ-NHNN

Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010

Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010

 Thông tư 03/2010/TT-NHNN ngày 10/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng.