List/Grid

Tag Archives: 06/2009/TT- BXD

Thông tư 06/2009/TT- BXD ngày 17/04/2009

Thông tư 06/2009/TT- BXD ngày 17/04/2009

Thông tư 06/2009/TT- BXD ngày17/04/2009 hướng dẫn một số nội dung của quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo quyết định số 141/2008/QĐ-TTG ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.