List/Grid

Tag Archives: 05-NQ/BCSĐ

Quyết định 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010

Quyết định 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010

Quyết định 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012.