List/Grid

Tag Archives: 04/2009/TT-BTC

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thực hiện Hoàn Thuế Giá trị Gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính Phủ

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009

Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ tài chính. Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2009/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ