List/Grid

Tag Archives: 02/2010/TT-BKH

Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.