List/Grid

Tag Archives: 02/2009/TT-BVHTTDL

Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL ngày 17/03/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL ngày 17/03/2009

Thông tư số 02/2009/TT-BVHTTDL ngày 17/03/2009 hướng dẫn việc tổ chức và đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.