Quyết định số 860/2008/QĐ-TTg ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phong tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tờ trình số 119/TTr-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 863/TTr-BTĐKT ngày 23 tháng 6 năm 2008),

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 4 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b). 10

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 


DANH SÁCH PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 860/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Ông Dương Duy Hùng, Thạc sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Ông Lê Quang Trí, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

3. Ông Nguyễn Bảo Vệ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng bộ môn Khoa học cây trồng, khoa Nông nghiệp – Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Ông Trần Nghi, Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp khoa Địa chất, Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Tags: , ,

Comments are closed.