Quyết định số 858/2008/QĐ-TTg ngày 08/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 48/TTr-NHNN ngày 11 tháng 4 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 880/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 6 năm 2008).

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

1. Ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông;

2. Bà Trần Thị Hải Yến, Phó Tổng giám đốc Thường trực Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông.

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b).10

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Tags: , ,

Comments are closed.