Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

________

Số: 69/2009/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 03 năm 2009

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ

không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn làm công tác khuyến nông cơ sở

_________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án xây dựng mạng lưới nhân viên khuyến nông cơ sở tỉnh;

Xét Tờ trình số 21/TTr-SNNPTNT ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tờ trình số 374/TTr-SNV ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Giám đốc Sở Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện bổ sung định biên và mức sinh hoạt phí đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn của tỉnh làm công tác khuyến nông cơ sở như sau:

1. Tất cả các xã, phường, thị trấn (trừ phường Kinh Dinh và phường Mỹ Hương thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) bố trí 1 (một) cán bộ không chuyên trách làm công tác khuyến nông cơ sở.

2. Mức sinh hoạt phí hằng tháng đối với cán bộ không chuyên trách làm công tác khuyến nông cơ sở được hưởng hệ số 1,0 của mức lương tối thiểu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo định biên đến các xã, phường, thị trấn và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Điều 3. Ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

Như khoản 3 Điều 5;

Bộ Nội vụ;

Bộ NN và PTNT;

Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

Website: Chính phủ, Ninh Thuận;

Thường trực Tỉnh ủy, HDND tỉnh;

Đoàn ĐBQH tỉnh;

Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

Công báo tỉnh;

Lưu VT.TMH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Xuân Hoà

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.