Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 27/8/2008

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 69/2008/QĐ-BTC NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2008 

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ BÁN TỐI THIỂU SẢN PHẨM THUỐC LÁ ĐIẾU


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá;
Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Bộ Công Thương (công văn số 6923/BCT-CNN ngày 07/8/2008 về phương án giá tối thiểu sản phẩm thuốc lá) và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (công văn số 60/HHTL-CV ngày 09/7/2008 về đề xuất phương án giá bán tối thiểu thuốc lá bao);
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá như sau:
+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng: 2.500 đồng/bao;
+ Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 2.100 đồng/bao.
Mức giá trên là giá bán tại kho của doanh nghiệp sản xuất trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.
Điều 2. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1.
Trường hợp doanh nghiệp sản xuất thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu quy định tại Điều 1 sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá phải thực hiện kê khai giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá và văn bản hướng dẫn có liên quan.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                             KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                             THỨ TRƯỞNG

 

 

                                                                                            Trần Xuân Hà
 

Tags: , , ,

Comments are closed.