Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, của Bộ Giáo dục và đào tạo, ngày 18/09/2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

________________

Số: 52/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 9  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học,

cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin,  

tư tưởng Hồ Chí Minh

————————––––

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ- CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ biên bản họp ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình các môn Lý luận chính chính trị;

Căn cứ ý kiến của Ban Tuyên giáo TW tại công văn số 2450-CV/BTGTW ngày 25 tháng 8 năm 2008;

Theo đề nghị của  Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm các môn:

1. Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

2. Môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

1. Quyết định này được áp dụng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng từ khoá tuyển sinh năm học 2008-2009.

2. Đối với sinh viên trình độ đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ khoá tuyển sinh năm 2007 trở về trước áp dụng các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm: Quyết định số 45/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/10/2002 về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin; Kinh tế Chính trị Mác-Lênin (khối ngành KT-QTKD và các ngành không chuyên KT-QTKD) trình độ đại học; Quyết định số 34/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 31/7/2003 về việc ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ đại học; Quyết định số 41/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/8/2003 về việc ban hành đề cương chi tiết học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ ĐH; Quyết định số 35/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 31/7/2003 về việc ban hành đề cương chi tiết môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh trình độ đại học, cao đẳng; Quyết định số 19/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 26/9/2003 về việc ban hành chương trình môn Triết học Mác-Lênin; Kinh tế Chính trị Mác-Lênin (khối ngành KT-QTKD và khối ngành không chuyên KT-QTKD) trình độ cao đẳng; Quyết định số 45/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 26/9/2003 về việc ban hành đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học trình độ cao đẳng; Quyết định số 47/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 22/10/2003  về việc ban hành đề cương môn học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trình độ cao đẳng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng chịu trách nhiệm thi thành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Ban Tuyên giáo TW Đảng;

– Uỷ ban VHGD-TNTN&NĐ của QH;

– Hội đồng Quốc gia Giáo dục;

– Văn phòng Chính phủ;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Bộ Tư pháp {Cục KTr.VBQPPL};

– Các Bộ/Ngành;

– HĐND, UBND các tỉnh/thành phố;

– Bộ trưởng; {để báo cáo}

– Như Điều 3;

– Công báo;

– Website Chính phủ;

– Website Bộ GD&ĐT;

– Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDĐH

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

 (Đã ký) 

Bành Tiến Long

 

Tags: ,

Comments are closed.