Quyết định số 365/2009/QĐ-TTg ngày 20/03/2009

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———- 

Số:  365/QĐ-TTg

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—– o0o —–

Hà Nội, ngày  20 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức

__________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Luật cán bộ, công chức.

Điều 2. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khác (nếu có).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

– VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

– Văn phòng Quốc hội;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

– Ngân hàng Chính sách Xã hội;

– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

– UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

– Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Tags: , ,

Comments are closed.