Quyết định số 3502/QĐ-BYT ngày 18/9/2008

BỘ Y TẾ

______________

Số:  3502/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 18 tháng 9  năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008

 

____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền Bộ Y tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008.

Điều 2. Bảng điểm kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008 sẽ áp dụng để tổ chức kiểm tra các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến Trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện Y học cổ truyền trực thuộc Bộ, Ngành quản lý.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác kiểm tra bệnh viện Y học cổ truyền năm 2008, theo dõi và tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông, bà: Vụ trưởng Vụ Y Dược cổ truyền, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục của Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Thủ trưởng Y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 5;

– Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để B/cáo);

– Các Đ/c Thứ trưởng (để biết);

– Công đoàn Y tế Việt Nam (để biết);

– Lưu: VT,YH. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Xuyên

 

Tags: , , ,

Comments are closed.