Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ GTVT về việc ban hành quy định xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Công bố xếp loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để xác định cước vận tải đường bộ (có bảng chi tiết kèm theo).

Đối với các tuyến đường địa phương, các Sở GTVT xếp loại đường và trình UBND tỉnh công bố (theo Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ GTVT).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 29/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng giám đốc các Khu Quản lý đường bộ, Giám đốc các Sở GTVT và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng (để báo cáo);

– Văn phòng Chính phủ;

– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

– Công báo;

– Cục QLXD&CLCTGT;

– Các Vụ: KHĐT, TC, VT, ATGT;

– Các Sở GTVT;

– Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ THƯỞNG

(Đã ký)

Ngô Thịnh Đức

 

Tags: , , ,

Comments are closed.