Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 09/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh

__________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Quyết định số 96/2006/QĐ-UBND ngày 07/9/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành khung mức thu và tỷ lệ để lại về phí tham quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại tờ trình số 2478/CT-TH.NV.DT ngày 25/6/2008,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chỉnh mức thu và tỷ lệ % nguồn thu để lại cho cơ quan thu đối với phí tham quan tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức thu:

                                                                                                                                                    Đơn vị tính: đồng/người/lượt

Địa điểm

Mức thu hiện hành

Mức thu điều chỉnh

1. Khu Du lịch Hồ Núi Một

4.000

6.000

2. Bệnh viện Phong da liễu Trung ương-Quy Hòa

3.000

5.000

3. Khu du lịch Hầm Hô

7.000

9.000

 

2. Tỷ lệ % nguồn thu để lại cho cơ quan thu: Các cơ quan thu phí tham quan tại các địa điểm nêu tại khoản 1 Điều này được để lại 90% số thu; phần còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 01/2004/QĐ-UBND ngày 02/01/2004 và Quyết định số 118/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006 của UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND huyện An Nhơn, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Hầm Hô, Giám đốc Xí nghiệp Du lịch khai thác thủy lợi, Giám đốc Bệnh viện Phong da liễu Trung ương – Quy Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lê Hữu Lộc

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.