Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 07/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng

bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010

______________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tỉnh Bình Định đến năm 2010;

Xét đề nghị của các Sở Công Thương, Giao thông Vận tải và UBND các huyện, thành phố liên quan,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh vị trí 13 điểm quy hoạch của hàng bán lẻ xăng dầu theo nguyên tắc không làm thay đổi tổng số lượng điểm quy hoạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đến năm 2010, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh vị trí trên các tuyến tỉnh lộ (02 điểm):

– Huyện An Lão tuyến ĐT 629: Điều chỉnh 01 điểm từ xã An Hưng sang thôn Long Hòa, xã An Hòa.

– Huyện Vĩnh Thạnh, tuyến ĐT 637: Điều chỉnh 01 điểm từ xã Vĩnh Hòa sang thị trấn Vĩnh Thạnh.

2. Điều chỉnh vị trí từ tuyến tỉnh lộ sang tuyến nội thị, xã, liên xã (03 điểm):

– Huyện Phù Mỹ: Điều chỉnh 01 điểm từ xã Mỹ Đức, tuyến 639 sang thôn Phú Hà, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ thuộc tuyến nội thị, xã, liên xã.

– Huyện Hoài Nhơn: Điều chỉnh 01 điểm từ xã Tam Quan Bắc, tuyến 639 sang thôn Hy Văn, xã Hoài Sơn thuộc tuyến nội thị, xã, liên xã.

– Huyện Hoài Ân: Điều chỉnh 01 điểm từ cửa hàng trạm điện Hoài Ân cũ (TT Tăng Bạt Hổ) tuyến ĐT630 sang xã Ân Đức thuộc tuyến nội thị, xã, liên xã.

3. Điều chỉnh vị trí từ tuyến nội thị, xã, liên xã sang tuyến tỉnh lộ (03 điểm):

– Huyện An Lão: Điều chỉnh 01 điểm từ địa bàn xã thuộc tuyến nội thị, xã, liên xã sang tuyến ĐT 629 thuộc thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa.

– Huyện Hoài Ân: Điều chỉnh 01 điểm từ địa bàn xã Ân Hảo tuyến nội thị, xã, liên xã sang tuyến ĐT 629 thuộc địa bàn xã Ân Hảo.

– Huyện Tuy Phước: Điều chỉnh 01 điểm từ địa bàn xã Phước Nghĩa tuyến nội thị, xã, liên xã sang tuyến ĐT 640 thuộc địa bàn xã Phước Nghĩa

4. Điều chỉnh vị trí trên các tuyến nội thị, xã, liên xã (05 điểm):

– Thành phố Quy Nhơn: điều chỉnh 01 điểm từ đường Quy Nhơn – Nhơn Hội sang Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (Bắc sông Hà Thanh); 01 điểm từ khu vực 7, phường Trần Quang Diệu sang xã Nhơn Hải.

– Huyện Phù Mỹ: Điều chỉnh 01 điểm từ xã Mỹ Cát sang xã Mỹ Trinh.

– Huyện Hoài Nhơn: Điều chỉnh 01 điểm từ xã Hoài Thanh sang xã Hoài Thanh Tây

– Huyện Hoài Ân: Điều chỉnh 01 điểm từ xã Ân Đức sang thị trấn Tăng Bạt Hổ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này. Đồng thời định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các đơn vị kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Lê Hữu Lộc

 

Tags: , , , ,

Comments are closed.