Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT ngày 02/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế

cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

_______

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá;

Căn cứ Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại công văn số 1956/UBND-KTTH ngày 19/5/2008 về việc ủy quyền kiểm định mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý dược.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Bộ Y tế uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức hư­ớng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm phối hợp với các cấp chính quyền của tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng để thực thi có hiệu quả công tác chống buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu và các hành vi buôn bán trái phép các sản phẩm mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên quan đến hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phải thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng mỹ phẩm do mình kinh doanh.

Điều 4. Việc đ­ưa mỹ phẩm từ Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và thị trường nội địa để kinh doanh phải thực hiện theo quy định của Quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Ông/bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Cao Minh Quang

Tags: , , ,

Comments are closed.