Quyết định số 1522008/QĐ-UBND ngày 02/07/2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

_____

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế – xã hội đối với thành phố Huế (đô thị loại I) trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thành phố Huế tại Công văn số 740/UBND-NV ngày 09 tháng 4 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 509/SNV-TCNS ngày 28 tháng 5 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao UBND thành phố Huế triển khai thực hiện Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Điều chỉnh một số nội dung phân cấp cho thành phố Huế, như sau:

– Về quy hoạch phát triển đô thị: Sở Xây dựng tiếp tục làm chủ đầu tư, lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Huế, quy hoạch xây dựng đối với các khu chức năng ngoài đô thị (khu du lịch, khu di sản, bảo tồn di tích,…), quy hoạch khu vực liên quan đến địa giới hành chính giữa thành phố và các huyện. UBND thành phố Huế lập quy hoạch chi tiết các khu vực còn lại để trình UBND tỉnh phê duyệt (trừ các khu vực thuộc phạm vi ranh giới Khu đô thị mới An Vân Dương).

– UBND thành phố Huế giới thiệu địa điểm, cấp chứng chỉ quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên phạm vi thành phố Huế đã lập quy hoạch chi tiết (trừ các khu vực thuộc phạm vi ranh giới Khu đô thị mới An Vân Dương).

– Về quy hoạch hệ thống cấp nước, hệ thống điện sinh hoạt: Do các ngành của tỉnh lập và trình UBND tỉnh phê duyệt.

– Chuyển giao Trường Mầm non Hoa Mai và Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cho UBND thành phố Huế quản lý theo quy định số 27/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/7/2000 về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2007 về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

– Như điều 4;

– Thường vụ tỉnh ủy

– TT HĐND tỉnh

CT và các PCT UBND tỉnh;

CVP, PCVP và CV: QH, GD, TH;

– Lưu VT, NV

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thiện

 

Tags: , ,

Comments are closed.