Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 05/02/2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng

và thanh quyết toán lệ phí cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

_________________

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BTC ngày 15/01/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí đăng ký cư trú và Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 27/05/2008 của Bộ Công an hướng dẫn một số điểm về lệ phí đăng ký cư trú;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 31/TC-QLNS ngày 8/01/2009.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Quy định về đối tượng, mức thu, tỷ lệ phân bổ số thu, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán lệ phí cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Đối tượng thu: Là công dân Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đăng ký, quản lý cư trú theo qui định của pháp luật về cư trú. Trừ các đối tượng sau, khi đăng ký cư trú không phải nộp lệ phí, gồm:

a) Miễn thu lệ phí khi cấp mới sổ tạm trú; khi cấp mới sổ hộ khẩu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổ hộ khẩu mới theo qui định của Luật cư trú.

– Chuyển nơi đăng lý thường trú ra ngoài phạm vi huyện, thị xã thuộc tỉnh, ra ngoài thị xã, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình.

– Tách sổ hộ khẩu.

b) Các trường hợp không thu lệ phí:

– Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của Liệt sĩ.

– Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh.

– Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

– Hộ gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo.

– Công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo qui định của Uỷ ban Dân tộc.

2. Mức thu lệ phí.

TT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Đăng ký thường trú, đăng tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Lần đăng ký

5.000

2

Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Lần cấp

7.500

3

Cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà.

Lần cấp

4.000

4

Đính chính các thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không thu lệ phí đối với trường hợp đính chính, đường phố, số nhà, xoá tên trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú).

Lần đính chính

2.500

3. Phân bổ số thu lệ phí.

– Để lại đơn vị thu 80% (số thu do cơ quan của tỉnh thu thì nộp ngân sách tỉnh; cơ quan của huyện, thị xã thu thì nộp ngân sách huyện, thị xã).

– Nộp ngân sách nhà nước 20%.

4. In ấn, quản lý, sử dụng và quyết toán biên lai thu lệ phí.

Đơn vị được giao nhiệm vụ thu lệ phí cư trú phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn in ấn, phát hành, sử dụng và thanh quyết toán biên lai theo quy định hiện hành.

5. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán tiền thu lệ phí.

Cơ quan được giao nhiệm vụ thu lệ phí cư trú có trách nhiệm kê khai, nộp số thu lệ phí quy định vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách hiện hành.

Căn cứ số tiền lệ phí được trích để lại đơn vị. Giám đốc Công an tỉnh quyết định việc phân bổ cho phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công an xã, phường, thị trấn để chi cho các nội dung sau:

– Bồi dưỡng làm ngoài giờ; chi in, mua biểu mẫu, sổ sách; chi mua vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí theo chế độ; chi khác phục vụ trực tiếp giải quyết công việc đăng ký, quản lý cư trú.

– Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu lệ phí. Mức trích lập hai quỹ bình quân một năm cho một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn số thu năm trước và bằng 2 (hai) tháng lương nếu số thu năm nay bằng hoặc thấp hơn số thu năm trước

Đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp và thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Kết thúc năm ngân sách, số thu để lại đơn vị sử dụng không hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định hiện hành.

6. Công khai chế độ thu phí và lệ phí, công tác quyết toán, giải quyết khiếu lại, tố cáo và khen thưởng, xử lý vi phạm.

Thực hiện theo quy định và pháp luật của nhà nước hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định về chế độ thu lệ phí cư trú trên địa bàn tỉnh trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trương Thị Ngọc Ánh

Tags: 

Comments are closed.