Quyết định 99/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố như sau:

 

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh

Đồng/lần cấp

100.000

2

Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước

Đồng/lần cấp

200.000

3

Chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Đồng/lần cấp

20.000

4

Chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Đồng/lần cấp

20.000

5

Doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

 

Không thu

6

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập; cơ sở văn hóa thông tin do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đồng/lần cấp

100.000

7

Cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

Đồng/lần cấp

10.000

8

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh cho các cơ quan quản lý nhà nước

 

Không thu

9

Cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh

Đồng/bản

2.000

Điều 2. Tỷ lệ trích để lại 50%, nộp ngân sách 50%. Phần 50% để lại, cơ quan thu lệ phí quản lý và sử dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính;

– Cục KTVB – Bộ Tư pháp;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;

– Thường trực Thành ủy;

– Thường trực HĐND.TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;

– VPHĐ-UB: các PVP;

– Các Phòng CV; TTCB;

– Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trung Tín

Tags: 

Comments are closed.