Quyết định 66/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 178/ 2007/NĐ-CP ngày 3//12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngành Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 186/ 2007/NĐ-CP ngày 26/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01//8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày  20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động và Nghị định số 110/2002/NĐ – CP ngày 27/1/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị:

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (QTKĐ 001: 2008/BLĐTBXH);

2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn (QTKĐ 002: 2008/BLĐTBXH);

3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện và thang máy thủy lực (QTKĐ 003: 2008/BLĐTBXH);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Bãi bỏ Quyết định số 04/2006/QĐ- BLĐTBXH ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng – tháng máy.

Điều 3. Cục trưởng Cục An toàn lao động, Giám đốc các đơn vị kiểm định kỹ thuật an toàn, các tổ chức, cá nhân sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước;

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Viện kiểm sát Nhân dân tối cao;

– Tòa án Nhân dân tối cao;

– Văn phòng TƯ Đảng;

– Kiểm toán nhà nước;

– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

– Các tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn;

– Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư  pháp);

– Công báo; Website Chính phủ;

– Bộ LĐTBXH: BT, các TT, các đơn vị trực thuộc;

– Lưu VT,  Cục ATLĐ(07).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Hồng Lĩnh

Tags: 

Comments are closed.