Quyết định 54/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cục Y tế dự phòng và Môi trường là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện pháp luật, chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn về lĩnh vực y tế dự phòng trong phạm vi cả nước bao gồm: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; phòng, chống yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; sức khoẻ môi trường, sức khoẻ lao động, sức khoẻ trường học; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

2. Cục Y tế dự phòng và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về y tế dự phòng trong phạm vi cả nước bao gồm các nội dung: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; phòng, chống yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; an toàn sinh học phòng xét nghiệm; bảo vệ môi trường ngành y tế, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ lao động, sức khoẻ trường học; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chủ trì, phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công, trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Chỉ trì, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực: Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội; phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; phòng, chống yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng; an toàn sinh học phòng xét nghiệm; bảo vệ môi trường ngành y tế, sức khoẻ lao động, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh nước sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt, các công trình vệ sinh hộ gia đình; kiểm dịch y tế biên giới; quản lý hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hoặc Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Chủ trì, phối hợp xây dựng danh mục dự trữ về thuốc, hoá chất, trang thiết bị, vật tư chuyên dụng và kinh phí phòng, chống dịch trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt hoặc Bộ trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Chỉ đạo việc sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế bao gồm: Xây dựng quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các cơ sở tiêm phòng; quy định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế an toàn, hiệu quả.

6. Xây dựng danh mục các bệnh nghề nghiệp và danh mục các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động trình cấp có thẩm quyền ban hành.

7. Quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên ngành y tế dự phòng được phân công trong phạm vi cả nước, quản lý và chỉ đạo hoạt động chuyên môn của các Viện và các đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng; làm đầu mối quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn y tế dự phòng của các Bộ, ngành.

8. Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

a) Các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bệnh xã hội trên phạm vi cả nước; quản lý dữ liệu bệnh truyền nhiễm và tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch theo thẩm quyền;

b) Kiểm dịch y tế biên giới trên phạm vi cả nước; đầu mối thực hiện Điều lệ y tế quốc tế tại Việt Nam;

c) Sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học và dinh dưỡng cộng đồng; các hoạt động vệ sinh phòng bệnh và nâng cao sức khoẻ cộng đồng; phòng, chống yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng;

d) Giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt; hướng dẫn và giám sát tiêu chuẩn vệ sinh các công trình vệ sinh hộ gia đình;

đ) Đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của ngành y tế; chỉ đạo công tác giám sát và đánh giá tác động của môi trường tới sức khoẻ;

e) Vệ sinh trong hoạt động mai táng theo quy định của pháp luật;

g) Kiểm tra, giám sát môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, đánh giá tác động của môi trường lao động đối với sức khoẻ;

h) Phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn; quản lý cơ sở dữ liệu về tai nạn thương tích;

i) Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; thẩm định nội dung chuyên môn, đăng ký quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

9. Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các đề án và dự án thuộc lĩnh vực y tế dự phòng được phân công.

10. Chỉ đạo xây dựng nội dung và triển khai các hoạt động thông tin – giáo dục – truyền thông sức khỏe thuộc lĩnh vực y tế dự phòng được phân công .

11. Chỉ đạo thực hiện công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ về lĩnh vực y tế dự phòng được phân công. Đầu mối tổ chức triển khai chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa.

12. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đỏnh giỏ Chuẩn quốc gia y tế dự phũng trờn phạm vi cả nước.

13. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm trong hoạt động chuyên ngành y tế dự phòng theo quy định của pháp luật; tham gia các đoàn thanh tra về hoạt động chuyên ngành y tế dự phòng. 

14. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng.

15. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

16. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ Y tế và các đơn vị liên quan trong việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn của hệ thống y tế dự phòng cả nước.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Y tế phân công.

Điều 3. Tổ chức và cơ chế hoạt động

1. Lãnh đạo Cục.

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng và Môi trường gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục.

Các Phó Cục trưởng giúp việc Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Tổ chức của Cục

a)Văn phòng Cục;

b)Phòng Kế hoạch – Tài chính;

c)Phòng Chỉ đạo tuyến;

d)Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm;

đ) Phòng Kiểm dịch y tế biên giới;

e)Phòng Quản lý môi trường y tế;

g)Phòng Sức khoẻ môi trường;

h)Phòng Y tế lao động – Tai nạn thương tích;

i)Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục: Tạp chí chuyên ngành.

3. Cơ chế hoạt động

a) Cục Y tế dự phòng và Môi trường hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các phòng thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa Văn phòng Cục, các phòng trong Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Lãnh đạo Văn phòng Cục và Lãnh đạo các phòng thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Các chức danh Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Văn phòng Cục và các phòng thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

4. Biên chế

Biên chế của Cục Y tế dự phòng và Môi trường được xác định theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và được điều chỉnh hàng năm theo nhu cầu công tác trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 20/2005/QĐ-BYT ngày 26/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, các Cục trưởng, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu

Tags: 

Comments are closed.