Quyết định 50/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 30/12/2008

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THUƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Quản lý thị trường và Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/03/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn Chi cục trưởng, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường”  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Sở Công Thương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chính phủ;

– Ban Tổ chức TW;

– Toà án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;

 – Kiểm toán Nhà nước;

–  UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

– Sở Công Thương, Sở Nội vụ các tỉnh, TP. thuộc TW;

– Cục Quản lý thị trường;

– Website Chính phủ, Công báo;    

– Website Bộ Công Thương;

– Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Huy Hoàng

Tags: 

Comments are closed.