Quyết định 432/QĐ-BTP ngày 23/02/2009

BỘ TƯ PHÁP

—————-

Số: 432/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

      Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Chức năng

Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là Cục) là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chức thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là đăng ký giao dịch bảo đảm).

Cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Cục có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về đăng ký giao dịch bảo đảm; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Tư pháp;

2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; xây dựng, tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý đối với các dự án, dự thảo văn bản khác do Bộ trưởng giao;

3. Tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm;

4. Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành các mẫu đơn, giấy tờ, sổ đăng ký về giao dịch bảo đảm; xây dựng, ban hành mẫu biểu thống kê việc đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;

5. Thực hiện quản lý về tổ chức và hoạt động đối với các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản trực thuộc Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

6. Xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm;

7. Theo dõi, phân tích, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật hoặc các thể chế có liên quan khác; thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

9. Tổ chức kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

10. Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

11. Thực hiện chế độ tài chính – kế toán, quản lý kinh phí, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;

12. Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ;

13.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

1. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Cục:

Lãnh đạo Cục gồm có Cục trưởng và không quá 3 (ba) Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục.

Các Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng quản lý, điều hành hoạt động của Cục; được Cục trưởng phân công trực tiếp quản lý một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về những lĩnh vực công tác được phân công.

b) Các tổ chức trực thuộc Cục:

Các tổ chức giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

– Văn phòng;

– Phòng Quản lý đăng ký giao dịch, tài sản;

– Phòng Cơ sở dữ liệu quốc gia các giao dịch, tài sản;

– Phòng Tài chính, kế toán.

Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục bao gồm:

– Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hà Nội;

– Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh;

– Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại Thành phố Đà Nẵng.

Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức trực thuộc Cục do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định.

2. Biên chế

a) Biên chế hành chính của Cục thuộc biên chế hành chính của Bộ Tư pháp, do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

b) Biên chế sự nghiệp của Cục do Bộ trưởng quyết định phân bổ trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm theo quy định của pháp luật về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng cán bộ, viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập.

Điều 4. Trách nhiệm và mối quan hệ công tác

Trách nhiệm và mối quan hệ công tác giữa Cục với Lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định cụ thể sau:

1. Cục chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng được phân công phụ trách, có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả giải quyết công việc được giao.

2. Cục là đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện quan hệ công tác với bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức khác trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cục.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này, nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ khác thì Cục có trách nhiệm chủ trì, trao đổi thống nhất về hình thức, nội dung phối hợp với đơn vị đó. Đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện sự phối hợp theo yêu cầu về hình thức, nội dung và thời hạn của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Trường hợp phát sinh vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc có ý kiến khác nhau giữa Cục với các đơn vị có liên quan, Cục trưởng có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách trực tiếp.

4. Quan hệ công tác giữa Cục và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan:

a) Chủ trì phối hợp với Vụ Bổ trợ tư pháp, Vụ Hành chính tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và các đơn vị khác thuộc Bộ trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan giữa hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm với hoạt động công chứng, chứng thực, thông báo kê biên tài sản thi hành án hoặc các vấn đề liên có liên quan khác;

b) Chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia giao dịch bảo đảm và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm;

c) Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm;

d) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 412/2001/QĐ-BTP ngày 26/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

            Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                         

Nơi nhận:                                

– Như Điều 6;

– Các Bộ: TN-MT, GTVT, XD;

– Lãnh đạo Bộ;

– Văn phòng Đảng uỷ;

– Các tổ chức chính trị- xã hội cơ quan Bộ;

– Lưu: VT, Vụ TCCB, Cục ĐKQGGDBĐ. 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Hà Hùng Cường

 

Tags: 

Comments are closed.