Quyết định 3962/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 2808/QĐ-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản;

Căn cứ Quyết định số 3895/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việ xử lý tài sản thu hồi;

Xét đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số 2489/ĐS-RPMU ngày 13/11/2008 về xin giữ lại tài sản thu hồi từ dự án hoàn thành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chuyển tài sản thu hồi từ Dự án “Khôi phục 10 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” và Dự án “Các hạng mục bổ sung Dự án Khôi phục 10 cầu trên tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh” (chi tiết như phụ lục kèm theo) cho Ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để phục vụ công tác quản lý dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh. Ban quản lý các dự án đường sắt có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản cố định và nguồn hình thành tài sản cố định; Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo đúng qui định; Sau khi dự án kết thúc thực hiện thu hồi tài sản theo qui định.

Điều 2. Nội dung nêu tại Điều 1 quyết định này thay thế mục 1.2 Điều 1 tại Quyết định số 3895/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3;

– Bộ Tài chính;

– Bộ trưởng (để b/c);

– TTr Lê Mạnh Hùng;

– Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Hồng Trường

Tags: 

Comments are closed.