Quyết định 387/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2009BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

Số: 387/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009

 


QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN KINH PHÍ KHẢO SÁT

LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TUYẾN KÊNH CHỢ GẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Văn bản số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông; Văn bản số 8161/BGTVT ngày 16/12/2006 của Bộ GTVT về việc triển khai văn bản số 1665/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho phép tiến hành lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo; Quyết định số 2573/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo;

Xét tờ trình số 1675/CĐS-DAĐT ngày 04/12/2008 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc trình phê duyệt bổ sung đề cương, dự toán kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấp thuận cơ bản nội dung đề cương bổ sung khảo sát, lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo theo đề nghị của Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tại tờ trình số 1675/CĐS-DAĐT ngày 04/12/2008 và đề cương chi tiết bổ sung kèm theo.

Điều 2. Tạm duyệt bổ sung dự toán kinh phí khảo sát, lập dự án đầu tư Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo với giá trị 3.562.057.990 (Ba tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, không trăm năm mươi bảy nghìn, chín trăm chín mươi đồng).

Trong đó:

 – Chi phí khảo sát địa hình (bao gồm VAT ):                                  592.946.994 đ

 – Chi phí khảo sát địa chất (bao gồm VAT):                                  969.396.937 đ

 – Chi phí khảo sát thủy văn (bao gồm VAT):                                  773.445.887 đ

 – Chi phí NC chế độ TL trên MHT (bao gồm VAT):                        269.076.779 đ

 – Chi phí lập phương án tổng thể GPMB tạm tính (bao gồm VAT):957.191.393 đ

(Có dự toán chi tiết kèm theo)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn vốn: Vốn chuẩn bị đầu tư hàng năm của Bộ GTVT.

2. Tiến độ: Hoàn thành quý II năm 2009.

3. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có trách nhiệm triển khai công tác khảo sát bổ sung lập dự án đầu tư theo các qui định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án; dựa trên khối lượng thực hiện và sản phẩm hoàn thành để nghiệm thu và thanh toán theo thể chế hiện hành.

Điều 4. Các Ông Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Kho bạc Nhà nước TW;
– Kho bạc Nhà nước TPHCM;
– Ban QLCDA Đường thủy;
– Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

Ngô Thịnh Đức

 

 

Tags: 

Comments are closed.