Quyết định 3736/QĐ-UBND ngày 29/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận

__________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1023/SKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 245/TTr-SNV ngày 23 tháng 6 năm 2008.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận ban hành tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Ông Lưu Xuân Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Trưởng Ban, thay ông Nguyễn Đức Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban đã chuyển công tác khác.

2. Bà Đỗ Thị Xuân, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Ủy viên, thay ông Hoàng Tâm, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em đã chuyển công tác khác.

3. Ông Trương Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế: Ủy viên, thay bà Phan Thị Lai, Phó Giám đốc Sở Y tế.

4. Ông Lê Thanh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên: Ủy viên, thay ông Lâm Đông, Bí thư Tỉnh Đoàn thanh niên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan

Tags: , ,

Comments are closed.