Quyết định 35/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ Giao thông vận tải”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Thanh tra Bộ, Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Thanh tra Chính phủ;

– website Chính phủ;

– website Bộ Giao thông vận tải;

– Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Công báo;

– Lưu: VT, TTr (15b).

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hồ Nghĩa Dũng

Tags: 

Comments are closed.