Quyết định 187/2008/QĐ-UBND ngày 28/07/2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển các Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện,

thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố

__________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1284/TTr-SYT ngày 04 tháng 7 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 292/TTr-SNV ngày 21 tháng 7 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chuyển các Trạm Y tế trực thuộc Phòng Y tế huyện, thành phố sang trực thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố (danh sách các Trạm Y tế cụ thể có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan như sau:

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Chủ trì, cùng với các cơ quan có liên quan tổ chức cho Trung tâm Y tế huyện, thành phố tiếp nhận nguyên trạng các Trạm Y tế do Phòng Y tế huyện, thành phố bàn giao;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, thành phố căn cứ vào các quy định của pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể các Trạm Y tế; ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế huyện, thành phố và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phòng Y tế chuẩn bị báo cáo (bằng văn bản) về tổ chức nhân sự, biên chế, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, tình hình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch công tác thời gian đến, của các Trạm Y tế để bàn giao, giúp Giám đốc Trung tâm Y tế có cơ sở tiếp tục quản lý và chỉ đạo các Trạm Y tế hoạt động.

3. Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung nêu tại điểm a, khoản 1 và khoản 2 của Điều này trước ngày 01 tháng 9 năm 2008, để các Trạm Y tế đi vào hoạt động theo mô hình mới; đảm bảo trong thời gian chuyển giao các hoạt động của các Trạm Y tế được liên tục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở và thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Hoàng Thị Út Lan

Tags: , , ,

Comments are closed.