Quyết định 17/2008/QĐ-UBND ngày 17/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và

quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng

khác ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bến Tre

_____

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân thị xã và các huyện (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện) tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu chức năng khác ngoài đô thị nằm trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, bao gồm: cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; các điểm du lịch, dịch vụ giải trí, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm hội chợ triển lãm; các điểm dịch vụ về văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; khu nhà ở hoặc tái định cư với điều kiện phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

1. Phải phù hợp với định hướng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp khu chức năng này chưa được xác định hoặc định hướng trong các đồ án quy hoạch thì trước khi tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng, cơ quan được giao lập quy hoạch có trách nhiệm gửi hồ sơ xin ý kiến thỏa thuận với Sở Xây dựng, sau đó tiếp tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương.

2. Không nằm trong các khu vực như: khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa được công nhận cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia; khu vực nhạy cảm có ảnh hưởng đến các công trình tôn giáo, công trình an ninh quốc phòng.

3. Không nằm trên vùng lãnh thổ của hai hay nhiều huyện thị khác nhau;không có tính chất phục vụ liên vùng, liên huyện.

4. Quy mô khu quy hoạch chi tiết dưới 20ha.

Điều 2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

1. Phân công cho các phòng ban trực thuộc triển khai công tác tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng theo ủy quyền tại Điều 1; đồng thời tổ chức quản lý xây dựng theo quy hoạch. Riêng đối với quy hoạch chi tiết do các chủ đầu tư dự án đảm nhận thì thống nhất giao cho các chủ đầu tư này tổ chức lập, thông qua ý kiến cơ quan thẩm định và trình phê duyệt theo quy định.

2. Đồ án quy hoạch sau khi được phê duyệt phải tổ chức công bố và tiến hành cắm mốc theo quy định; đồng thời hồ sơ quy hoạch phải được chuyển đến Sở Xây dựng và các cơ quan, bộ phận trực tiếp quản lý có liên quan để theo dõi và lưu trữ.

3. Tùy theo tính chất của từng đồ án và trình độ năng lực của huyện thị mà trong quá trình tổ chức lập, thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch có thể tham khảo thêm ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia, đơn vị tư vấn, đại diện sở, ngành tỉnh trước khi phê duyệt.

Điều 3. Quy trình tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, công bố và quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết các khu chức năng khác ngoài đô thị sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, các điều khoản của Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4

– TT Tỉnh uỷ; TT HĐND;

– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

– CT, PCT UBND tỉnh;

– Website Chính phủ;

– Cục KTVBQPPL – Bộ Tư pháp;

– Vụ pháp chế (Bộ Xây dựng

– Sở Tư pháp (tự kiểm tra);

– Chánh, Phó chánh Vp UBND tỉnh;

– Trung tâm Công báo tỉnh (02 bản);

– Báo Đồng Khởi (đăng tải và truyền tin);

– Đài PTTH tỉnh (đăng tải và truyền tin);

– Phòng tiếp dân (để niêm yết);

– Chuyên viên nghiên cứu các khối;

– Lưu: VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Thanh

Tags: , , ,

Comments are closed.