Quyết định 102/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ

môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 *********

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 14 về phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1772/SNN-KHTC ngày 30 tháng 12 năm 2008 về triển khai chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Chấp thuận cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn được điều chỉnh tăng giá nước sạch thương phẩm thêm 40 đồng/m3 để thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và được áp dụng trong 2 năm 2009 – 2010.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thực hiện việc điều chỉnh giá nước, trích nộp và quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và Thủ trưởng các sở – ngành, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 4;

– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ Tài nguyên và Môi trường;

– Bộ Tài chính;

– Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

   Thường trực Thành ủy;

   Thường trực HĐND. TP;

   TTUB: CT, các PCT;

   Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận

   Tổ quốc Việt Nam thành phố;

– Các đoàn thể thành phố;

– Văn phòng Thành ủy;

– Các Ban Thành ủy;

– Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;

– Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ;

– VPHĐ-UB: Các PVP;

   Các Phòng CV, TTCB;

   Lưu:VT, (CNN/Tg) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Thành Tài

Tags: 

Comments are closed.