Quyết định 1012/QĐ-TTg ngày 29/07/2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

_________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nội dung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 931/TTr-BTĐKT ngày 02 tháng 7 năm 2008)

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho :

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn dầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Hải Dương.

Điều 2.  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh Hải Dương;

– Ban Thi đua – Khen thưởng TW;

– VPCP: BTCN;

– TTĐT;

– Lưu: Văn thư, TCCV (3b), Mai (10b)

 KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tags: ,

Comments are closed.